Naše metody výuky

Veškeré naše výukové metody mají za cíl přirozené "učení bez učení". Dítě pro nás není studentem či žákem, je pro nás dítětem. Snažíme se mu poskytnout laskavé, přátelské, zajímavé a bezpečné prostředí.

 • Komunikace

Základní výukovou metodou v naší školce je komunikace. Veškerá komunikace s dětmi je vedená v angličtině. Dítě si tak přirozeně osvojí komunikační schopnosti a dovednosti. Pro nové děti máme vypracovaný adaptační program, který zahrnuje i postupné zvykání si na angličtinu. Uplatňujeme zde bilingvní metodu výuky - dítě slyší stejnou věc česky i anglicky.

 • Hra

Hra je nejpřirozenější a nejúčinnější metodou výuky malých dětí. Výuka probíhá spontánním a přirozeným způsobem a je založena na hře. Hra děti motivuje a usnadňuje přirozené poznávání.

 • Hudba

Kids Garden je hudebně zaměřená anglická školka. Hudba a rytmus významně přispívají k osvojení jazykových znalostí i celkovému rozvoji dítěte. Děti zpívají, hrají na nástroje, tancují. Starší děti se učí hrát na keyboard.

 • Názornost

Názornost významně zvyšuje u malých dětí schopnost poznávat svět kolem nás a hraje i velmi důležitou roli ve výuce jazyka. Snažíme se co nejvíce využívat nejrůznější výukové pomůcky - předměty, hračky, obrázky, počítač.

Vzdělávací program

Program školky vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice a z britského programu Foundation stage 3 - 5. Je rozdělen do šesti oblastí se specifickými cíly:

a) Osobní, společenský a citový rozvoj dítěte:

 • zajímá se o získávání nových znalostí
 • chce zkoušet nové aktivity
 • udrží pozornost
 • rozvíjí si povědomí o vlastních potřebách, názorech a pocitech, je citlivé k potřebám, názorům a o pocitům jiných
 • vytváří si dobré vztahy s dospělými
 • pracuje jako součást skupiny nebo třídy
 • rozumí, co je dobré, co je špatné a proč
 • zvládá oblékání a osobní hygienu
 • samostatně si volí a provádí aktivitu

b) Komunikační a jazykový rozvoj dítěte:

 • rádo poslouchá a mluví
 • zkoumá a experimentuje se zvuky a slovy
 • se zájmem poslouchá příběhy, písně a básně, reaguje na ně a vytváří vlastní příběhy, písně a rýmy
 • komunikuje s ostatními
 • rozšiřuje si slovník, zajímá se o významy a výslovnost nových slov
 • zná písmena abecedy

c) Matematický rozvoj dítěte:

 • rozliší čísla od 1 do 9
 • umí počítat spolehlivě do 10 předmětů
 • umí porovnávat podle množství, velikosti či váhy
 • začíná odčítat a sčítat
 • umí označit tvary a velikost
 • umí popsat pozici
 • používá matematické myšlenky a metody k vyřešení praktických problémů

d) Znalosti o světě a porozumění světu:

 • zkoumá předměty a materiály využitím různých smyslů
 • zná a rozlišuje věci, zvířata a události
 • vnímá podobnosti, rozdíly, modely a změny
 • ptá se, proč se věci dějí a jak fungují
 • staví, spojuje a formuje předměty a materiály, používá různé nástroje a techniky
 • zná minulé a současné události ve svém životě a rodině

e) Fyzický rozvoj dítěte

 • pohybuje se s jistotou a bezpečně
 • jeho pohyb je kontrolovaný a koordinovaný
 • vnímá prostor, sebe a ostatní
 • uvědomuje si důležitost zdraví
 • používá různé cvičební vybavení
 • používá různé nástroje bezpečně

f) Kreativní rozvoj dítěte

 • zná barvy, látky, tvary
 • rozlišuje změny tónů, zpívá jednoduché písně zpaměti, umí se pohybovat podle hudby
 • zvládá jednoduchou hru na rytmické i jiné hudební nástroje
 • využívá vlastní představivost a nápady při výtvarných činnostech, hudbě, tanci, divadle